الشركة الأفضل لبرمجة المواقع والتطبيقات و عرض أفضل سرفيرس في العالم العربيExample of function to send out email if error occurs - PHP Scripts


 

<?php 
 
   function reported() 
   { 
    
      $domain = 'mydomain.com'; 
 
      // --------------------------------------------------------------- 
 
      if( isset($_COOKIE['error']) ) 
      { 
        $_COOKIE['error'] = unserialize( $_COOKIE['error'] ); 
    
        if( in_array($_SERVER['REQUEST_URI'], $_COOKIE['error']) ) 
        { 
          return TRUE; 
        } 
    } 
 
    $_COOKIE['error'][] = $_SERVER['REQUEST_URI']; 
    $value = serialize( $_COOKIE['error'] ); 
    setcookie( 'error', $value, time() + 24*60*60, '/', './'.$domain, 0 ); 
    unset( $domain, $value ); 
    return FALSE; 
   } 
 
   function error($error='Undefined') 
 
   { 
     if( !reported() ) 
     { 
      $to = 'someone@example.com'; 
    
      $subject = "Error type $error has occured on $_SERVER['REQUEST_URI']"; 
    
      // set the MESSAGE: e-mail 
      $message = " $error has occured on page:\n" 
            ."  //www.{$_SERVER['SERVER_NAME']}{$_SERVER['REQUEST_URI']}\n" 
            ."  Referring Page: ".( isset($_SERVER['HTTP_REFERER']) ? $_SERVER['HTTP_REFERER'] : 'Unknown' )." \n" 
            ."  Time: ".date('r')."\n" 
            ."  From IP: {$_SERVER['REMOTE_ADDR']}\n\n" 
            ."Please Investigate the problem ASAP"; 
 
      $headers = "From: webserver@{$_SERVER['SERVER_NAME']}\n" 
             ."Reply-To: webserver@{$_SERVER['SERVER_NAME']}\n" 
             ."X-Mailer: PHP/".phpversion(); 
 
      // send the email 
      mail( $to, $subject, $message, $headers ); 
      } 
   } 
 
 
/* 
EXAMPLE for a 404 error page. 
error($error='404 Error'); 
*/ 
?>